Klauzula informacyjna dla odwiedzających Fanpage Loanbylink na Facebooku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem fanpage Loanbylink jest Honey Payment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat  33, 00-029 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000895826, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł wpłacony w całości, posługująca się numerem NIP 5252859204 , REGON 388760204.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej twórca fanpage na Facebooku jest Współadministratorem danych osobowych wraz z Facebookiem.

Wobec tego Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Honey Payment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat  33, 00-029 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000895826, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł wpłacony w całości, posługująca się numerem NIP 5252859204 , REGON 388760204, e-mail: hello@honeypayment.pl (dalej także „Administrator”).

Honey Payment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaleca zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych przez serwis Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Honey Payment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w następujący sposób: 

 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@honeypayment.pl,
 • przesyłając wiadomość przesyłką poleconą na adres Honey Payment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat  33, 00-029 Warszawa.
 • CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • prowadzenia komunikacji w ramach oficjalnego fanpage Administratora o nazwie Loanbylink, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz wiadomości prywatne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 • obsługi zapytania wysłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na oficjalnym profilu Administratora w portalu społecznościowym Facebook (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 • statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację serwisu społecznościowego Facebook (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 • w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać będzie się po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
 1. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na którego podstawie odbywa się przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów oraz usług, a także dbanie o wizerunek Administratora.
 1. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne (zazwyczaj imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika),
 • dane przekazane w wiadomości prywatnej na Messengerze,
 • dane przekazane w formularzu kontaktowym,
 • wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Państwa profilu na Facebook.
 1. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są zbierane przez Administratora w przypadku kiedy obserwują Państwo  fanpage Loanbylink, gdy opublikują Państwo komentarz pod którymkolwiek z postów lub wchodzą Państwo w interakcję z treściami opublikowanymi na profilu Loanbylink na Facebooku. Państwa dane są także zbierane w przypadku, gdy kierują Państwo wiadomości prywatne za pośrednictwem Messengera do Administratora oraz w przypadku podania przez Państwa danych osobowych w formularzu kontaktowym znajdującym się na oficjalnym fanpage Administratora.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
  • instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. podmiotom zajmującym się utrzymaniem systemów informatycznych oraz serwisów internetowych oraz podmiotom wspierającym działania marketingowe Administratora,
  • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 1. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisu Facebook Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez serwis Facebook poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wskazać należy, iż właściciel serwisu Facebook deklaruje wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będą one przetwarzane do  czasu wycofania zgody.

 • PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni.
 2. Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować poprzez:
  • przesłanie wiadomości na adres email: hello@honeypayment.pl,
  • kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta: 32 700 77 11,
  • przesłanie wiadomości listem poleconym na adres: Honey Payment spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąNowy Świat  33, 00-029 Warszawa,
  • kontaktując się z powołanym w Honey Payment Inspektorem Ochrony Danych Osobowych po adresem email: iodo@honeypayment.pl
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie przez Honey Payment danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, których dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora  przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora  w celu  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane na zasadzie dobrowolności ich podania jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania Fanpage Loanbylink lub komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak komentarze oraz prywatne wiadomości.